Jsme televize vašeho kraje

Soutěž o městské kolo - pravidla

Zpět na seznam

PRAVIDLA SOUTĚŽE o městské kolo v pořadu Trendy bez limitu

 

I. Organizátor

 Společnost JTV a.s. se sídlem Křižíkova 1696, České Budějovice, IČ: 25156527, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. B vložka č. 786, (dále jen "Organizátor") organizuje soutěž s názvem „Soutěž o kolo!“ (dále jen „soutěž“). Organizátor je zároveň zpracovatelem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

 

II. Pojmy

Počet výher: 1 x městské kolo COCCACK LUNA model 2017

Výhra: městské kolo COCCACK LUNA model 2017

Doba trvání soutěže: 23. 3. 2017 od 17:00 – 29. 3. 2017 do 24:00

Soutěžní otázka: V jaké prodejně jsme natáčeli díl pořadu „Trendy bez limitu“ vysílaném 23. března 2017?

V období konání soutěže Organizátor uveřejní soutěžní otázku ve vysílání Jihočeské televize ve čtvrtek 23. března 2017 v pořadu „Trendy bez limitu. Úkolem účastníků soutěže správně zodpovědět soutěžní otázku a správnou odpověď zaslat na e-mail: trendy@jihoceskatelevize.cz.

Odpověď: e-mailová zpráva.

Odpověď vzniká: Zasláním e-mailové zprávy na adresu trendy@jihoceskatelevize.cz. Veškeré zprávy musí obsahovat jméno a příjmení výherce a telefonní kontakt. V e-mailové odpovědi musí být předmět uveden ve formátu: příjmení jméno, název soutěže.

 

III. Způsob a podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která odešle dle těchto pravidel soutěže (případně zkrácených pravidel uvedených na oficiálních a facebookových stránkách Jihočeské televize), v průběhu doby trvání soutěže, odpověď v minimálním tvaru a tyto informace budou doručeny na email: trendy@jihoceskatelevize.cz.

Organizátor nenese odpovědnost v případě vyšší moci nebo v případě, že některý z poskytovatelů internetového propojení z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání hlasů před koncem doby trvání hlasování dle těchto pravidel, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v hlasování tímto okamžikem.

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi, jakož i k dalším společnostem zapojeným do Soutěže, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění.

Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

 

IV. Způsob určení výherce

 Způsob výběru výherce:

  1. Výhercem soutěže se stává účastník, který jako padesátý v pořadí zašle správnou odpověď na uveřejněnou soutěžní otázku na e-mailovou adresu trendy@jihoceskatelevize.cz. V případě, že na uvedený e-mail trendy@jihoceskatelevize.cz nedorazí 50 odpovědí, výhercem se stává poslední účastník, který zašle správnou odpověď na soutěžní otázku jako poslední v pořadí v daném termínu trvání soutěže.

  2. Výherce soutěže bude o skutečnosti, že vyhrál, informován primárně prostřednictvím telefonu a následně e-mailu, které bylo uvedeno v zaslaném e-mailu. Druhým nepovinným způsobem je zaslání zprávy na e-mailovou adresu, z níž byla správná odpověď přijata. Touto zprávou bude výherce současně vyzván k příslušné reakci vedoucí k vyzvednutí výhry. Pokud na tuto e-mailovou výzvu výherce nezareaguje do 24 hodin, odešle Organizátor výzvu k reakci ještě jednou. Pokud ani na tuto výherce do 24 hodin neodpoví, propadá výhra Organizátorovi soutěže a může být poskytnuta dalšímu vybranému výherci.

    Výhry jsou běžně výhercům poskytovány osobním vyzvednutím výhry v sídle Organizátora nebo není-li ze závažných důvodů možné, aby si výherce výhru vyzvedl, je zaslána prostřednictvím České pošty. Organizátor ale nenese odpovědnost za případné chyby v doručení výhry po jejím podání u České pošty.

   

V. Zpracování informací

Odesláním e-mailové zprávy do soutěže dle těchto pravidel každý účastník schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na všech herních dokumentech, a přistupuje k nim. Odesláním e-mailové zprávy do soutěže vyslovuje každý účastník svůj souhlas s použitím jeho registračních údajů pro účely Soutěže a marketingové účely Organizátora, a to na dobu jednoho roku od začátku konání Soutěže. Účastí v Soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo k přístupu k těmto údajům, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z ustanovení §11 a §21 zákona.

Účastník dává odesláním e-mailové zprávy do soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů spolu s číslem mobilního telefonu, kterým identifikoval hlas pro hlasování, též za účelem prověření jeho platné účasti  v Soutěži a předání Výhry.   Výherce má právo svůj souhlas odvolat, a to formou dopisu zaslaného na adresu sídla Organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím.

  

VI. Všeobecné podmínky

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla soutěže, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora.

Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit tato oficiální pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v  průběhu soutěže. Oficiální pravidla a jejich změny budou uveřejněny na internetu na adrese www.jihoceskatelevize.cz.

 

V Českých Budějovicích dne 22. března 2017

 

JTV a.s.